Skip to main content

Regulamin Centrum Systemów Informatycznych UKSW

§ 1.

1. Centrum Systemów Informatycznych UKSW, zwane dalej „CSI”, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną wykonującą zadania usługowe.
2. Systemem informatycznym jest każde oprogramowanie zainstalowane na infrastrukturze teleinformatycznej UKSW.
3. Do zadań CSI należy nadzór nad zasobami informatycznymi sieci uczelnianej, adaptacją nowoczesnych technologii informatycznych dla potrzeb UKSW oraz administrowanie komputerami, serwerami, siecią teleinformatyczną i stronami internetowymi UKSW oraz całą strukturą systemów i urządzeń audio wideo.
4. CSI odpowiada za bezpieczeństwo całej infrastruktury IT Uniwersytetu, w tym wdrażanie nowoczesnych rozwiązań dbając o ochronę danych. W kwestii bezpieczeństwa danych CSI odpowiedzialne jest za przygotowanie i tworzenie kopii zapasowych systemów informatycznych używanych na Uczelni. CSI dokonuje wyboru najefektywniejszych technicznie i kosztowo technologii mając na uwadze dyscyplinę finansów publicznych.
 

§ 2.

Do zakresu działania CSI należy w szczególności:

 1. administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną UKSW;
 2. merytoryczna ocena potrzeb zakupowych w zakresie sprzętu i usług IT w ramach całej uczelni;
 3. komputeryzacja procesów zarządzania UKSW;
 4. adaptacja nowoczesnych technologii IT, w tym sieciowych i multimedialnych dla potrzeb UKSW;
 5. koordynacja prac instalacji sieciowych;
 6. administrowanie i tworzenie stron internetowych pod względem informatycznym;
 7. audyt legalności oprogramowania;
 8. koordynacja serwisu sprzętu i oprogramowania na stacjach roboczych;
 9. tworzenie specyfikacji na potrzeby przetargów na sprzęt komputerowy oraz nadzór nad jakością i ceną kupowanego sprzętu oraz oprogramowania;
 10. doradztwo w doborze oprogramowania dopuszczonego do pracy w sieci UKSW oraz opracowywanie standardów wymiany danych elektronicznych;
 11. tworzenie planów rozbudowy i modernizacji systemów informatycznych UKSW;
 12. udzielanie pomocy pracownikom UKSW w zakresie obsługi komputerów;
 13. nawiązywanie współpracy z podobnymi jednostkami uczelnianymi oraz z innymi instytucjami;
 14. administrowanie infrastrukturą i sprzętem audio wideo.

§ 3.

Działalność CSI nadzoruje Kanclerz UKSW zgodnie z podległością w strukturze organizacyjnej Uczelni.

§ 4.


Działalnością CSI kieruje Kierownik Centrum Systemów Informatycznych, do obowiązków którego należy w szczególności:

 1. organizowanie działalności CSI i kierowanie nią w ramach zatwierdzonych planów oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich wykonanie;
 2. koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych UKSW w zakresie działań określonych w § 2;
 3. określanie zakresu czynności pracowników CSI;
 4. zgłaszanie przełożonemu, wniosków i inicjatyw w zakresie działania CSI;
 5. utrzymywanie roboczych kontaktów z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi.

§ 5.


CSI realizuje swoje zadania przy pełnym wsparciu właściwych biur i jednostek organizacyjnych administracji UKSW.

§ 6.


1. W skład CSI wchodzą:

 1. Zastępca/y kierownika;
 2. Sekcja wsparcia pracownika;
 3. Sekcja infrastruktury teleinformatycznej;
 4. Sekcja wsparcia systemów;
 5. Sekcja audio-wideo.

2. Kierownik CSI może powołać koordynatora sekcji do którego będzie należało planowanie i nadzorowanie realizacji zadań sekcji. Koordynator ponosi pełną odpowiedzialność za reazlizację powierzonych zadań przed kierownikiem CSI.

3. Do zadań sekcji wsparcia pracownika należy w szczególności:

 1. przyjmowanie i obsługa zgłoszeń serwisowych drogą elektroniczną i telefoniczną;
 2. diagnozowanie i rozwiązywaie problemów zgłaszanych przez użytkownika;
 3. udzielanie odpowiedzi i informacji na temat zagadnień, którymi zainteresowani są użytkownicy;
 4. klasyfikowanie poszczególnych zgłoszeń oraz tworzenie zapisów o zaistniałych wadach i usterkach;
 5. zapewnienie poprawnego działania sprzętu IT użytkowników, umożliwiające wykonywanie pracy;
 6. zapewnienie poprawnego działania sieci informatycznej na poziomie komputera użytkownika;
 7. usuwanie awarii;
 8. kontrola legalności używanego przez pracowników oprogramowania;
 9. zbieranie i weryfikacja zapotrzebowań na sprzęt komputerowy;
 10. nadzór nad doborem sprzętu i oprogramowania komputerowego;
 11. przygotowywanie specyfikacji na potrzeby przetargów na sprzęt komputerowy i peryferyjny;
 12. prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie podstaw użytkowania sprzętu używanego w UKSW;
 13. tworzenie dokumentacji technicznej prowadzonych prac.

4. Do zadań sekcji infrastruktury informatycznej należy:

 1. nadzór nad poprawnym i bezpiecznym działaniem urządzeń infrastruktury informatycznej UKSW;
 2. administrowanie infrastrukturą serwerowo-sieciową UKSW;
 3. zapewnienie ciągłego i sprawnego działania usług;
 4. aktualizacja oprogramowania sieciowego i serwerowego;
 5. nadzór nad wykorzystaniem infrstruktury przez kontrahentów UKSW;
 6. przeprowadzanie okresowych przeglądów infrastruktury;
 7. nadzorowanie umów z wykonawcami w zakresie infrastruktury telefnformatycznej;
 8. przygotowywanie specyfikacji technicznych sprzętu teleinformatycznego lub wspamaganie oraz doradztwo w zakresie tworzenia specyfikacji sprzętu na potrzeby projektów realizowanych na UKSW;
 9. odbiór i instalacja sprzętu teleinformatycznego zakupionego przez Uniwersytet;
 10. tworzenie procedur i rozwiązań w obszarze bezpiecznego użytkowania zasobów UKSW;
 11. tworzenie dokumentacji technicznej prowadzonych prac.

5. Do zadań sekcji wsparcia systemów należy:

 1. udzielanie bieżącego wsparcia pracownikom w zakresie funkcjonowania systemów;
 2. przygotowanie dokumentacji opisowej systemów w celu ich prawidłowego użytkowania;
 3. tworzenie nowych i rozbudowa istniejących rozwiązań informatycznych;
 4. uczestniczenie we wdrażaniu nowych modułów/funkcjonalności w używanych na UKSW systemach informatycznych;
 5. integracja nowych systemow z funkcjonująca infrastrukturą Uniwersytetu;
 6. nadzór nad poprawnym działaniem systemów;
 7. administracja nad powierzonymi systemami;
 8. tworzenie dokumentacji technicznej prowadzonych prac.

6. Do zadań sekcji audio-wideo należy:

 1. nadzór i zarządzanie sprzętem audio-wideo;
 2. Wsparcie techniczne dla prowadzących zajęcia z wykorzystaniem sprzętu audio-wideo;
 3. wsparcie podczas sesji zdalnych w tworzeniu i zarządzaniu spotkaniem przy wykorzystaniu systemów do nauki zdalnej MS Teams i Cisco Webex lub innych;
 4. pomoc w organizacji i nadzorowanie od strony technicznej audio-wideo uroczystości i wydarzeń odbywających się na UKSW;
 5. nadzorowanie umów z wykonawcami w zakresie audio-wideo;
 6. przygotowywanie specyfikacji technicznych sprzętu audio-wideo lub wspamaganie oraz doradztwo w zakresie tworzenia specyfikacji sprzętu na potrzeby projektów realizowanych na UKSW;
 7. tworzenie dokumentacji technicznej prowadzonych prac.